Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. Предлага модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина.

Военна академия „Г. С. Раковски” провежда обучение на :

  • Български военнослужещи и цивилни лица за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по 15 акредитирани специалности в професионални направления „Национална сигурност”, „Психология” и „Военно дело”.
  • Докторанти, разработващи дисертационни трудове за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 11 научни специалности от областта на военното дело.
  • Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и други държави – съгласно българското законодателство и двустранни договорености.

Академията организира и провежда над 80 специализирани курсове за придобиване и повишаване на квалификацията на експерти, работещи в областта на националната сигурност и отбрана от различни държавни, обществени институции и ведомства.

Издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и за придобита научна степен, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други основни документи, съобразени с държавните изисквания.

Академията е избрана от ДКСИ за обучаваща организация в областта на защитата на класифцираната информация.

Академията има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.06 и срок на валидност до 06.10.2022 година.

Академията е сертифицирана от „Лойдс регистър” за съответствие на Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001 със срок на валидност до юли 2018 година.

Военна академия представлява Република България в конференцията на началниците на Военни академии от страните членки на НАТО и Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир”.

 

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ

Представителство

Защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни ,сродни и партньорски организации, в т.ч. да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации

Прочети повече

Компетенции

Център за оценка на компетенции и надграждащ секторен модел на компетенцииите и професионалните стандарти

Прилагането на компетентностния подход в политиките и практиките

Прочети повече

Сигурност

Мрежата на ИКС обхваща цялата страна .
На практика чрез членовете на клъстера ние имаме покритие на територията на Р.България с цялата гама от услуги за сигурност.

Консултации

Прочети повече

Трудови услуги

При необходимост представлява и защитава служителите на мрежата на ИКС пред съответните институции , след упълномощаване ;
Участва и предлага промяна в нормативни актове, касаещи трудовото законодателство в сектора

Анализ на риска

Управлението на риска за организацията представлява процес, който е: иманентно присъщ на икономическия субект; осъществяван от ръководители на всички нива в организацията;

Прочети повече

Юридически

Консултиране, представителство и защита от високо компетентни и опитни юристи в сферата на частните услуги за сигурност

Начало